Przygotowanie i dostawa dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach w 2007 roku
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach ogłasza przetarg nieograniczony na:
Przygotowanie i dostawę dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach w 2007 roku, drugie danie - w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia i zupy bez wkładki z pieczywem w każdy wtorek i czwartek każdego tygodnia bez kosztów transportu i podatkiem VAT począwszy od dnia 02.04.2007 do dnia 30.04.2007 z wyłączeniem dni wolnych od nauki.

Zadanie dotyczy przygotowania maksymalnie110 posiłków
1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach
2. Adres: Jeżyczki 29 76-150-Darłowo
3. Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach 76-150 Darłowo, oraz na stronie internetowej: www.ugdarlowo.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Krystyna Jacewicz tel. 094-314-9224 w zakresie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest: przygotowanie i dostawa wyżywienia (drugiego dania i zupy) dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach w okresie od. 02.04.2007 do 30.04.2007 w poniedziałek, środę, piątek – drugie dania oraz zupy – wtorek, czwartek każdego tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie posiłków dla grupy maksymalnie 110 uczniów.

Posiłki będą dostarczane każdego tygodnia w godzinach: 9:00 do 10.30

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
    2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
    3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
    4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
    5. Termin realizacji zamówienia 02.04.2007 r. - 30.04.2007 r.
    6. Warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w dokumentacji przetargowej tj:
      1. Zamawiający nie wymaga wadium
      2. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%
      3. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
    7. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach, 30.03.2007 godz. 10:00
    8. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach, 30.03.2007 godz. 10.15
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-03-30 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-03-30 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: SP Jeżyczki
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl