Opracowanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem
1) Zamawiający:
Gmina Darłowo, 76-150 Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4,
tel. 094 314 22 27, fax. 094 314 20 07,
e-mail: poczta@ugdarlowo.pl,
ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem:

Zadanie nr. 1 : Droga osiedlowa w miejscowości Bukowo Morskie dz. nr. 38 - długość ca. 300 m.
Zadanie nr. 2 : Droga osiedlowa w miejscowości Wiekowo dz. nr. 487/33, 487/41 - długość ca. 350 m
Zadanie nr. 3 : Droga osiedlowa w miejscowości Cisowo Dolne dz. nr. 604/9, 380/1 i Miasto Darłowo dz. nr. 6 obręb 17 - długość ca. 580 m.
Zadanie nr. 4 : Droga wewnętrzna w miejscowości Barzowice dz. nr. 81 i 96 - długość ca. 450 m.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 74.26.20.00-6(usługi projektowe w zakresie inżynierii lądowej)

2) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem:

Zadanie nr. 1 : Droga osiedlowa w miejscowości Bukowo Morskie dz. nr. 38 - długość ca. 300 m.
Zadanie nr. 2 : Droga osiedlowa w miejscowości Wiekowo dz. nr. 487/33, 487/41 - długość ca. 350 m
Zadanie nr. 3 : Droga osiedlowa w miejscowości Cisowo Dolne dz. nr. 604/9, 380/1 i Miasto Darłowo dz. nr. 6 obręb 17 - długość ca. 580 m.
Zadanie nr. 4 : Droga wewnętrzna w miejscowości Barzowice dz. nr. 81 i 96 - długość ca. 450 m.

Zakres opracowania obejmuje sporządzenie:
1.Wniosku do decyzji uwarunkowań środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
2. Raportu ochrony środowiska
3. Map do celów projektowych
4. Dokumentacji geologicznej i hydrologicznej
5. Operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych.
6. Projektu budowlanego – 4 egz.
7. Projektu wykonawczego – 4 egz.
8. Przedmiaru robót – 3 egz.
9. Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. (aktualizowanego na życzenie Zamawiającego przynajmniej jeden raz w okresie ważności pozwolenia na budowę)
10. Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 4 egz
11. Wersji elektronicznej:- dokumentacji projektowej,- przedmiaru robót, - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
12. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym ZUDP.
13. Uzyskanie pozwoleń na budowę dla każdej drogi oddzielnie - w imieniu Zamawiającego
14. Projekt stałej organizacji ruchu

4) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamówienie może wykonać podmiot spełniający wa-runki zawarte w art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykonawcy muszą wykazać, że:
    A) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą:
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
    B) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem tech-nicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponują osobami: po-siadającymi uprawnienia projektowe w zakresie dróg i w zakresie sieci kanalizacyjnych osoba z uprawnieniami projektowymi w zakresie dróg wykonała (zaprojektowała)w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamó-wienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co naj-mniej 2 km dróg wraz z odwodnieniem , o łacznej wartości nie mniejszej niż cena składanej oferty i złożą
      a) wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z dokumentami stwierdzającymi uprawnienia budowlane osób przewidzianych do wykonania zamówienia: uprawnienia budowlane projektowe w branży drogowej oraz sanitarnej
Osoby te muszą posiadać ubezpieczenie OC i być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, złożą na potwierdzenie:
        -aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
      b) wykaz zawierający usługę w zakresie wykonania prac projektowych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okre-sie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.
    C) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

8). Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9). Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena – 100 %

10). Miejsce i termin składania ofert
    1) miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr 7 (sekretariat)
    2) termin składania ofert: 30. 03 .2007 r. o godzinie 10:00;
    3) miejsce otwarcia ofert: pok. nr 55 (sala konferencyjno bankietowa) Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.
    4) termin otwarcia ofert: 30.03.2007 r. o godzinie 10:15.

11). Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12). Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z wykonawcami:
Janusz Sobieraj tel.094 3446 345 e-mail: drogi@ugdarlowo.pl,
Jan Lisek tel. 094 3446 334 e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl,

13). Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14). Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

15). Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-03-30 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-03-30 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl