Przygotowanie i dostawa dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2007 roku od dnia 02.04.2007 do dnia 30.04.2007
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach, ul. Darłowska 6, 76-156 Dąbki

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – przetarg nieograniczony

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie i dostawę dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2007 roku - drugie danie (w poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia) i zupy bez wkładki z pieczywem ( wtorek i czwartek każdego tygodnia) bez kosztów transportu i podatkiem VAT począwszy od dnia 02.04.2007 do dnia 30.04.2007 z wyłączeniem dni wolnych od nauki.

IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWAIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
2007 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki (od 02.04.2007 do 30.04.2007)

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
    1. Posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.
    2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
    4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówieniach publicznych.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMNTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘD ROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
Z zamawiającym należy porozumiewać się pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej – zesp3dabki@neostrada.pl

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPWANIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Przedstawiciele zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
Wiesława Grabińska - Dyrektor Szkoły
Cecylia Dolot - Sekretarz Szkoły

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
Miejsce składania ofert: Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach, ul. Darłowska 6, 76-156 Dąbki, Sekretariat Szkoły.
Termin składania ofert: 30.03.2007 do godz.: 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2007 o godz.: 12.00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach, ul. Darłowska 6, 76-156 Dąbki, Sekretariat Szkoły.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
• Cena oferty brutto wraz z podatkiem VAT; znaczenie kryterium – 100%
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-03-30 12:00:00
 
Termin złożenia: 2007-03-30 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl